داشتن مرزهای واضح برای یک سبک زندگی سالم و متعادل ضروری است. مرز یک خط مالکیت فردی است که مشخص می کند ما مسئول چه چیزهایی هستیم. به عبارت دیگر، مرزها این را تعریف می کنند که ما چه کسی هستیم و چه کسی نیستیم. مرزها همه بخش های زندگی ما را تحت تأثیر قرار می دهند. مرزهای فیزیکی به ما کمک می کنند مشخص کنیم چه کسانی می توانند به ما نزدیک شوند یا ما را لمس کنند و تحت چه شرایطی می توانند این کار را انجام دهند. مرزهای ذهنی به ما این آزادی را می دهند که افکار و نظرات خودمان را داشته باشیم و مرزهای هیجانی به ما کمک می کنند درگیر هیجان های خودمان باشیم و از هیجان های مضر  دیگران و هیجان های آن ها که موجب دست کاری ما می شوند جدا شویم.

در زیر بعضی از نشانه های اینکه مرزهای یک فرد با دیگران سالم نیست را می بینید:

 • برای همه همه چیز را تعریف کردن.
 • با همه در اولین ملاقات در سطح صمیمی صحبت کردن.
 • با هر آشنایی جدیدی عاشق شدن.
 • عاشق هر کسی شدن که به سمت شما می آید.
 • طاقت خود را به خاطر یک فرد دیگر طاق کردن – بیش از اندازه به یک نفر فکر کردن.
 • بر اساس اولین هوس جنسی عمل کردن.
 • برای خشنود کردن دیگران برخلاف اصول خود یا حقوق خود عمل کردن.
 • توجه نداشتن به این موضوع وقتی که فرد دیگری مرزهای نامناسبی را به نمایش می گذارد.
 • توجه نداشتن به این موضوع وقتی که فردی به مرزهای شما تجاوز می کند.
 • قبول کردن غذا، هدیه، لمس، رابطه جنسی وقتی شما آن را نمی خواهید.
 • لمس کردن یک فرد بدون پرسیدن از او.
 • اینکه از دیگران تا جایی که می توانید بگیرید فقط برای اینکه بگیرید.
 • اینکه به دیگران تا جایی که می توانید بدهید فقط برای اینکه بدهید.
 • اجازه دادن به اینکه یک فرد تا جایی که می تواند از شما بگیرد.
 • اجازه دادن به دیگران برای اینکه زندگی شما را هدایت کنند.
 • اجازه دادن به دیگران برای اینکه واقعیت شما را توصیف کنند.
 • اجازه دادن به دیگران برای اینکه مشخص کنند شما چه کسی هستید (شما را تعریف کنند).
 • باور کردن اینکه دیگران می توانند نیازهای شما را پیش بینی کنند.
 • انتظار داشتن از دیگران که به صورت خودکار نیازهای شما را برآورده کنند.
 • روحیه خود را از دست دادن برای اینکه فرد دیگری از شما مراقبت کند.
 • خود آزاری، ضرر رساندن به خود
 • سوء استفاده جنسی و بدنی
 • سوء استفاده از غذا