هدف ما ارائه مطالب روان شناسی از منابع دانشگاهی و مقالات معتبر است. اگر این موضوع برایتان مهم است، آدرس ما را به خاطر بسپارید و در قسمت تماس با ما نظراتتان را با ما در میان بگذارید.
آیا می خواهید افراد کنترل گر را بشناسید و شیوه درست پاسخ به آن ها را بدانید؟