1. من یک شخص ارزشمند و مهم هستم و ارزش این را دارم که دیگران به من احترام بگذارند.
 2. من متخصص خودم هستم و به دیگران هم اجازه می دهم که متخصص خودشان باشند.
 3. من ایده هایم را به راحتی ابراز می کنم و می دانم دیگران به دیدگاه من احترام می گذارند.
 4. من به نظام ارزش های خودم آگاهی دارم و نسبت به تصمیماتی که بر اساس آگاهی کنونی ام می گیرم مطمئن هستم.
 5. من انتظار مثبتی برای رسیدن به اهدافم دارم و از شکست های موقت به سرعت بیرون می آیم.
 6. نسبت به عملکرد گذشته ام افتخار می کنم و نسبت به آینده انتظاری مثبت دارم.
 7. اگر دیگران از من تعریف کنند، تعریف ها را به راحتی می پذیرم و موفقیتم را با کسانی که در آن سهیم بودند به اشتراک می گذارم.
 8. احساسی گرم و آکنده از عشق نسبت به خودم دارم، چرا که موجودی یکتا و ارزشمند  هستم، که همیشه  بهترین کاری که آگاهی ام به آن اجازه دهد را انجام می دهم و همیشه در خرد و عشق رشد می کنم.
 9. من به صورت فعال مدیریت زندگی خودم را به دست دارم و آن را در مسیرهای سازنده هدایت می کنم. مسئولیت اولیه من در مورد رشد و خوب بودن خودم است (هر چه احساس بهتری نسبت به خودم داشته باشم علاقه و توانایی بیش تری برای کمک به دیگران خواهم داشت)
 10. من مرجع قدرت (authority) خودم هستم (و تحت تأثیر نظرات و نگرش های منفی دیگران قرار نخواهم گرفت)
 11. آن چه برای من اتفاق می افتد نیست که بهزیستی هیجانی من را تعیین می کند بلکه شیوه ای است که من با آن کنار می آیم.
 12. به هر اندازه که نسبت به خودم احساسی گرم و همراه با عشق داشته باشم، انسانی موفق به حساب می آیم.
 13. هیچ فردی در تمام دنیا ارزشش کم تر یا بیش تر از من نیست و کم تر یا بیش تر از من مهم نیست.
 14. من لطف هایی که به  من ارزانی می شود را قدر می شناسم و به خاطر افزایش آگاهی ام به شعف می آیم.
 15. من یک آدم عمل هستم؛ کارهایی که باید اول انجام شوند اول انجام می دهم و در هر زمان تنها یک کار را انجام می دهم.
 16. من نسبت به همه افرادی که با آن ها تماس دارم گرم و مهربان هستم و با همه با حساسیت و احترام برخورد می کنم.
 17. من نسبت به خودم، مهربان، با محبت و نرم هستم.