تمرین های عمدی برای رشد خودتنظیمی در خردسالان (بخش 1): شیوه های رفتار

تحقیقات باور دارند که بیشتر بچه ها با توانایی فراگیری مهارت های خودتنظیمی متولد می شوند. مربیان...
ادامه مطلب

تمرین های عمدی برای رشد خودتنظیمی در خردسالان (بخش 2): محیط

بخش 2 از مجموعه دوبخشی خودتنظیمی. فراهم کردن محیط حمایت کننده از رشد مهارت های خودتنظیمی اگرچه...
ادامه مطلب