یادبگیرید خودتان را بپذیرید

ما هنگامی که به دنیا آمدیم به خودمان شک نداشتیم. ما یاد می گیریم به خودمان شک کنیم. در واقع به ما...
ادامه مطلب