انگیزه برای درس خواندن در دانشگاه | چرا انگیزه درس خوندن ندارم؟

روز اول دانشگاه چه احساسی داشتید؟ هیجان زده، مضطرب، خیلی فعال و آماده حرکت، با انگیزه برای...
ادامه مطلب