طرز فکر و انگیزه در نوجوان - تفکر ثابت و تفکر رشد

اگر از یک نوجوان درباره اهداف سال آینده اش بپرسید، احتمالا اهدافش این ها است: نمرات خوب در...
ادامه مطلب

کمک به دانشجویان برای تشخیص علم از شبه علم در روانشناسی

استاد شما به ما در مورد هوش چیزهای زیادی درس دادید، حالا میشه در مورد موضوعات کاربردی تر مثل...
ادامه مطلب