استراتژی هایی برای کنترل خشم تان - مدیریت خشم

هرکسی عصبانی می شود، اما خشم کنترل نشده برای شما یا اطرافیان شما خوب نیست. وقتی شما نمی توانید خشم...
ادامه مطلب

اهداف روزانه: بهترین روش هدف گذاری برای رسیدن به اهداف بلندمدت

با نگاهی به ویدیوهای انگیزشی یا کتاب های خودیاری این را می یابید که همه آن ها از هدف گذاری صحبت...
ادامه مطلب