تمرین های عمدی برای رشد خودتنظیمی در خردسالان (بخش 1): شیوه های رفتار

تحقیقات باور دارند که بیشتر بچه ها با توانایی فراگیری مهارت های خودتنظیمی متولد می شوند. مربیان...
ادامه مطلب