خطاهای شناختی: عادت های فکری که مفید نیستند

در طول سالهای زندگی به این سمت می رویم که عادت های فکری غیر مفیدی مانند مواردی که در زیر می آید...
ادامه مطلب