تجربه کردن و ابراز کردن احساسات

آیا شما اغلب احساس می کنید هیجان هایتان خارج از کنترل هستند؟ آیا شما در مقابل افرادی که سزاوار...
ادامه مطلب

خطاهای شناختی: عادت های فکری که مفید نیستند

در طول سالهای زندگی به این سمت می رویم که عادت های فکری غیر مفیدی مانند مواردی که در زیر می آید...
ادامه مطلب