چرا این عالی است که ما بتوانیم اشتباه کنیم؟

اشتباه ها حداقل 50 % یادگیری را می سازند. خیلی از اختراعات بزرگ نتیجه "اشتباهات" هستند. اگر شما از...
ادامه مطلب