ارائه های امتحان گروه 10-8

ارائه های امتحان گروه 10-8


سبک های دلبستگی(attachment)

کلاس 8-10

فاطمه غفوریان، مرضیه محمدپور

دلبستگی:

پیوند عاطفی عمیقی است که با افراد خاصی در زندگی خود داریم که باعث می شود وقتی با آنها تعامل می کنیم لذت ببریم و در مواقع استرس از نزدیکی آنها احساس آرامش کنیم.(روانشناسی رشد-لورا برگ-صفحه413)

بر طبق نظر بالبی نتیجه عمده کنش متقابل بین مادر و کودک یه وجودآمدن نوعی دلبستگی عاطفی بین فرزند و مادر است.در مفهوم دلبستگی ،به این معتقد بودند که همه کودکان بهنجار احساس دلبستگی پیدا می کنند و دلبستگی شدید شالوده رشد عاطفی و اجتماعی سالم در دوران بزرگسالی را پی ریزی میکند برای مثال انتظار می رود کودکانی که دلبستگی شدید به مادرانشان دارند در آینده از لحاظ اجتماعی برون گرا باشند، از طرف دیگر عواملی که مخل این دلبستگی باشد در رشد اجتماعی کودک در آینده مشکل ایجاد می کند.(رشد و شخصیت کودک-باول هنری ماسن و دیگران .صفحه146)

اندازه گیری ایمنی دلبستگی:گرچه تمام بچه هایی که در خانواده بزرگ شده اند در سال دوم به مراقبت کننده آشنایی دلبسته می شوند اما کیفیت این رابطه فرق می کند برخی کودکان ایمن به نظر می رسند و برخی دیگر مضطرب و نامطمئن هستند اینسورث و همکارانش(1978)روش وضعیت غریبه را ابداع کردند(مراحل آزمایش در ارائه توضیح داده میشود) که 22دقیقه طول میکشد تا الگوهای دلبستگی نوزادان به مادران خودارزیابی شود.که با مشاهده آنها کودکان در گروه های زیر جای می گیرند.(نظریه های روانشناسی رشد.پاتریشیا اچ میلر.صفحه426و427)

دلبستگی ایمن:

این نوباوگان از والد خود بعنوان تکیه گاه امن استفاده می کنند ممکن است گریه کنند یا نکنند اما وقتی والد برمیگردد به طور فعال به دنبال تماس با او هستند و گریه انها فورا کاهش پیدا میکند. .(روانشناسی رشد-لورابرگ-صفحه 417الی435)

دلبستگی دوری جو:

این نوباوگان وقتی والد پیش انهاست نسبت به او بی اعتنا هستند و وقتی والد آنها را ترک کند ناراحت نمی شوند .آنها هنگام پیوستن مجدد والد خود استقبال نمی کنند یا این کار را به کندی انجام می دهند. .(روانشناسی رشد-لورابرگ-صفحه 417الی435)

دلبستگی مقاوم:

این نوباوگان قبل از جدایی به دنبال نزدیکی به والد خود هستند ووقتی والد آنها را ترک می کند ناراحت می شوند و پس از برگشتن وی با عصبانیت به او می چسبند و گاها رفتار خصمانه نشان می دهند و به راحتی نمی توان انها را آرام کرد. .(روانشناسی رشد-لورابرگ-صفحه 417الی435)

دلبستگی آشفته/سردرگم:

این حالت بیشترین ناایمنی را نشان می دهد این بچه ها هنگام پیوستن مجدد والد به آنها رفتارهای متضاد و سردرگم نشان می دهند ،تعدادی از آنها بعد از آنکه آرام شده اند دوباره گریه می کنند یا حالتهای بدن عجیب و غریب و خشک از خود نشان می دهند. .(روانشناسی رشد-لورابرگ-صفحه 417الی435)

دلبستگی و رشد بعدی

بر طبق نظریه های روانکاوی و کردار شناسی احساس های درونی محبت و امنیت که از رابطه دلبستگی سالم حاصل می شوند به تمام جنبه های رشد روان شناختی کمک می کند.همتهنگ با این دیدگاه در یک تحقیق طولی گسترده معلوم شد کودکان پیش دبستانی که در بچگی دلبسته ایمن بودند توسط معلمان خود از نظر عزت نفس و مهارتهای اجتماعی و همدلی از همسالان دلبسته ناایمن خود که مشکلات رفتاری بیشتری داشتند بالاتر ارزیابی شدند.(روانشناسی رشد-لورابرگ-صفحه 417الی435)

نظریه دلبستگی

به نظر بالبی کودکانی که در ماه های اول زندگیشان که از مراقبان خود جدا می مانند در شکل دادن یک رابطه دلبستگی ایمن شکست می خورند بنابراین در زندگی بعدی خود فاقد الگوهای کارکردی درونی برای برقراری ارتباط ایمن و همراه با اعتماد هستند او معتقد است چنین کودکانی آسیب روانی بی عاطفگی را از خود نشان میدهند.این کودکان به صورت غیر اخلاقی رفتار می کنند.از این دیدگاه هدف درمان باید فراهم کردن رابطه دلبستگی ایمن یا تجارب عاطفی اصلاح شده برای کودکان باشد که به رشد الگوهای کارکردی درونی مناسب منجر می شود.(بالبی.1949.روانشناسی بالینی کودک و نوجوان.تالیف دکتر محمد خدایاری فرد-دکتر فرامرز سهرابی.صفحه223و224)

منابع

روانشناسی رشد.تألیف لورابرک(1393).مترجم:یحیی سید محمدی.تهران:نشر ارسباران

رشد و شخصیت کودک(1368).باول هنری ماسن و دیگران.مترجم: مهشید یاسائی.نشر مرکز

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان.بالبی(1949).تألیف: دکتر محمدخدایاری فرد-دکتر فرامرز سهرابی.

نظریه های روان شناسی رشد از کودکی تا بزرگسالی.تألیف:پاتریشیااچ.میلر.مترجم:دکتر پرویز شریفی درآمدی.نشر ویرایش

سوالات مدرس:

اینسورث و همکارانش(1978)روش وضعیت غریبه را ابداع کردند تا چه چیزی را اندازه بگیرند؟

دلبستگی ایمن، دلبستگی دوری جو، دلبستگی مقاوم، دلبستگی آشفته/سردرگم را توضیح دهید.

افسانه های شخصی در نوجوانی

فرزانه اورعی- زهره پیوندی، ‏18‏/9‏/96

کلاس 8-10

خودمداری نوجوانی

 نوجوانان تمایل دارند خجالتی باشند و با تصویری که از خوددارند سرگرم شوند.آنها معمولا از جانب دیگران نگرانی شدیدی دارند، بدین صورت که خیال میکنند دیگران آنها را تعریف میکنند یا درباره ی آنها نظر میدهند. نوجوان به اندازه ای از واکنش های دیگران درباره ی خود، نگرانی پیدا میکند که حاضر میشود برای جلب توجه کار های مختلفی انجام دهد مثل: اعمال خارق العاده، تجربه های ماجراجویانه، مبارزه طلبی و...(دبلیو ، زندن، 1383، ص219-220).

خیال پردازی شخصی و شنونده ی خیالی

نوجوان، معمولا تمایل دارد که خود را یک شخص غیرعادی با سرشتی استثنایی درنظر بگیرد.این تخیل رمانتیک را  که یکی ازجلوه های خودمداری است، خیال پردازی شخصی مینامند. نوجوانان خودرا در مقابل یک شنونده خیالی که مورد توجه او هستند، میبینند.آنها در آغاز نوجوانی گمان میکنند که دنیا با آنها شروع شده و فقط برای آنهاست، اما در حدود 15و16سالگی این خودمداری افراطی به تدریج افت میکند( دبلیو، زندن، 1383، ص219-220).

رابطه ناظر خیالی و خودافسانه ای با تاب آوری: در پژوهش، شـرکت کنندگان  شـامل 660 دانش آموز ( 359 ،دختر و 301 ،پسـر ) سـال سوم دبیرستانهاي شهر شیراز بودند. به منظور اندازه گیري متغیرهاي پژوهش، از پرسـشـنامه ي ناظرِخیالی لاپسلی، مقیاس جدید خود افسانهاي لاپسلی و همکارانش شامل سه زیر مقیاس: قادر مطلق، منحصـر به فرد بودن و آسیب ناپذیري و مقیاس تاب آوري فرایبورگ و همکارانش شامل پنج بعد: شایستگی فردي، شایستگی اجتماعی، انسـجام خانوادگی،حمایت اجتماعی و سـاختار فردي استفاده شد. اعتبار ابزارهاي مذکور، به روش آلفاي کرونباخ و روایی آنها از طریق تحلیل عاملی، مورد بررســی قرار گرفت. در نتیجه در مجموع یافتههاي پژوهش حاضر شواهد مطلوبی در جهت تائید مدل خود محوري لاپسلی فراهم آورد . بر اساس نتایج به دست آمده میتوان نتیجه گرفت که خود محوري دوره نوجوانی در برخی ابعاد داراي پیامدهاي سازگارانه میباشد. این یافته ها نشان داد که بر خلاف تصور  رایج برخی جنبـه هـاي خودمحوري دوره نوجوانی میتوانـد نقش عامل محافظتی در دوران نوجوانی داشته باشد.در واقع میتوان نتیجه گرفت که تمـامی تغییرات تحولی دوران هـاي مختلف رشـــد اگرچـه داراي پیامدهاي خطر سـاز براي افراد میباشـند اما در عین حال کارکردمحافظتی براي فرد دارند. نتیجه ضـمنی دیگر پژوهش حاضر آن بود که تفکر ناظر خیالی و خود افسانه اي لزوما در یک جهت نمی باشـند و هر یک مستقل از یکدیگر(البته در ضمن داشتن رابطه بایکدیگر) پیامدهاي خاص خود را دارند. پژوهش حاضر نشان داد که این ویژگیهاي تحولی میتواند موجبات افزایش تاب آوري در فرد شود و این چشم اندازهاي جدیدي در حوزه تعلیم و تربیت و روانشناسی رشد پیش روي محققان قرار می دهد(جوکار، نورافشان، 1392، ص 211-212).

افسانه شخصی: توضیح احتمالی برای رفتار خطرپذیری در نوجوانان

افسانه شخصی باوری است که بسیاری از نوجوانان دارند و این باور به آنها می گوید که آنها خاص و منحصر به فرد هستند، به قدری که هیچ یک از مشکلات و سختی های زندگی، آنها را صرف نظر از رفتارشان، تحت تاثیر قرار نمی دهد (Jack, 1989).

The personal fable and risk-taking in adolescenceافسانه شخصی و ریسک پذیری در اوایل نوجوانی:

تئوری خودپرستی نوجوانان، دوساختار متمایز اما مرتبط را پیشنهاد می دهد:

مخاطبان خیالی و افسانه ی شخصی. نتیجه گیری از مخاطب خیالی افسانه شخصی(*PF*)  احساس عدم توانایی و تخصص را که معمولا با ریسک پذیری رفتاری همراه است، به ارمغان می آورد. افسانه شخصی به عنوان یک پدیده رشد درنظر گرفته شده است و تصور براین است که ریسک پذیری ناشی از بی نظمی شناختی است. سه فرضیه زیر با استفاده از داده های موجود در نمونه 119 دانش آموز دبیرستان مورد آزمایش قرار گرفت:1- نمرات افسانه شخصی(PF) با سن افزایش می یابد.2- مردان بر اساس ابعاد غیرقابل انعطاف PF ، بالاتر از زنان قرار می گیرند.3- افسانه شخصی (PF) و ریسک پذیری باهم رابطه مثبت دارند. (Albert, Elkind & Ginsberg, 2006, p. 72-73).

مخاطبین خیالی و فامیل شخصی: یک مرور کوتاهافسانه شخصی دومشکل دارد که در این میان یکی از آنها جالب است و آن هم تماشاگران خیالی است. محققان یافته های متناقضی را در اکثر زمینه های افسانه شخصی بدست آوردند و دلایل این تناقض ها مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه شد.(Buis, Thompson, 1986)

بازخوانی مخاطبان تخیلی و ساختارهای شخصیتی نوجوانان: اعتقاد بر این است که نوجوانان معتقدند دیگران همیشه آنها را تماشا و ارزیابی می کنند، و آنها خاص و منحصر به فرد هستند. مخاطبان خیالی و ساختارهای شخصیتی به عنوان بازنمایی هایی از فرآیندهای شناختی اجتماعی در دوران نوجوانی در نظر گرفته می شوند.  (Vartanian, 2000. P.639.)

منابع:

وندرزندن، جیمز دبلیو (1386). روان شناسی رشد. مترجم: حمزه گنجی. تهران: موسسه نشر ساوالان.

جوکار، بهرام . نورافشان، لیلا . (1392). رابطه ناظر خیالی و خودافسانه ای با تاب آوری. مجله علوم رفتاری دانشگاه شیراز.
Albert,A. , Elkind,d. & Ginsberg,S. (2006). The personal fable and risk-taking in early adolescence. Springer Journal,(36), NY: USA. P.72-73.
Vartanian, L.(2000). Revisiting the imaginary audience and personal fable constructs of adolescent...
MS,J. (1989). Personal fable: a potential explanation for risk-taking behavior in adolescents.
Buis, JM & Thompson, DN. (1986). Imaginary audience and personal fable: a brief review.

سوالات مدرس:

  • 1- یکی از جلوه های خودمداری در نوجوانی را نام ببرید.
  • 2- خیال پردازی شخصی در نوجوانی چیست؟

خود کارامدی

لیلی نخعی راد، بهاره فرازستانیان   ۲۶/ ۹/ ۱۳۹۶       

بندورا معتقد است انتظارات ویژه فرد درمورد توانایی اش جهت انجام اعمال خاص برکوشش فرد در انجام یک عمل و پایداری در انجام ان و ایجاد انگیزه های مناسب برای ان تعریف خودکارامدی است.کاربرد نظریه خود کارامدی بندورا برای اولین بار در مشاوره شغلی و رفتار حرفه ای توسط هاکت و بتز مطرح شد.مفهوم خود کارامدی باید یک مرجع رفتاری داشته تا قابل فهم باشد. هم چنین تعداد واژهای خود کارامدی که ما میتوانیم در زمینه های مختلف داشته باشیم محدود به تعداد رفتارهایی است که میتوانیم در زمینه مختلف تعریف کنیم.( حسین پور ، و قیصرزاده ، به نقل از بتز،۱۳۹۰)

حس خود کارامد بودن ، هم از درون فرد (شخصیت) باید نشات بگیرد ،هم از بیرون (محیط) . عوامل درون شخصیتی: (۱)- عامل اول درون شخصیتی انگیزش و هیجانات فرد است از دید پنتریچ فرد خود کارامد معتقد است می تواند تکالیف شناختی و تحصیلی مورد نظر را انجام دهد و از طرف دیگر انجام این کار برای او ارزشمند است.خود کارامدی بیان گر اطمینانی است که شخص رفتار خاص را با موفقیت به اجرا می گذارد و انتظار نتایج به دست امده دارد.هم چنین بندورا خود کارامدی را یکی از فرایند های شناختی می داند که از طریق ان بسیاری از رفتار های اجتماعی خود و بسیاری از خصوصیات شخصی را گسترش می دهیم. در واقع فردی که از توانایی بالایی برخودار است به اهداف خود اگاهی کامل دارد با برنامه ریزی درست و نظارت کنترل شده سعی در رسیدن به ان ها دارد و به صورت مداوم عوامل مختلف درگیر در این جریان را سازماندهی می کند . عمل کردن براساس اصول درست در این افراد باعث می شود که تصور و باور بهتری از توانایی های خود داشته باشد. مثلا از نظر تحصیل هرچه فرد این حس توانایی را در خود داشته باشد چالش های تحصیلی را بهتر پشت سر خواهد گذاشت بر همین اساس سعی است که در دانشجویان و دانش اموزان حس خودکارامدی تقویت شود. ( Putwain , Sander,Larkin,2013)

در یک پژوهش (اثربخشی اطلاعات شناختی بر افزایش مو‌‌‌‌ٔلفه خود کارمدی) که در سال ۱۳۸۹-۱۳۸۸ انجام شد روش انتخاب نمونه پژوهش نمونه گیری تصادفی بود، ابتدا ۸۰ دانشجوی دانشگاه ازاد  شهر بهبهان که داوطلب شده بودند ، به طور تصادفی تعداد ۴۰ نفر از انان را انتخاب کرده و به صورت ۲ گروه  ازمایشی و گواه درامدند. گروه ازمایشی تحت درمان قرار گرفتند. در این ازمایش سعی شد که بر روی گروه ازمایشی این مساله را باور برسانند که فرد بداند در کارش شایستگی و توانایی دارد و خود کارامد است بعد از این ازمایش ها و توان مند سازی ها ، این ازمایش مشخص کرد که هرچه فرد خود کارامد باشد احتمال اینکه کاری که اغاز می کنند و تلاشی که برای انجام کار دنبال می کنند بیشتر است و وقتی با مشکلی یا حتی شکستی مواجه می شود سرسختی نشان دهد.( حسین پور ، قیصرزاده ، ۱۳۹۰)

(۲)- عامل دومی که باید درون فرد باشد باور های انگیزشی فرا شناختی اوست که فراشناخت را میتوان این گونه توضیح داد دانش فرد درباره چگونگی یادگیری خود.( اکبری باعزت ، عباسی اصل ، مهدویه ،۱۳۹۶) به عبارت روشن تر رفتار میتواند شناخت و هیجان انسان را تغییر دهد و شناخت نیز میتواند رفتار و هیجان را تحت تاثیر قرار دهد . هم چنان ، شناخت و هیجان دو مقوله متفاوت نیستند فرد تمایل دارد به صورت گزینشی بر اطلاعاتی تمرکز کند که باور هسته ای وی را تایید می کند. با توجه به نقش تفکر بر رفتار و هیجان می توان بیان داشت که نحوه تفکر میتواند تمام جوانب زندگی انسان را تحت تاثیر قرار دهد و یک عامل تاثیر گذار مهم بر فرایند تصمیم گیری و حل مساله باشد. پس طرح واره ها مهم اشخاص ممکن است در معرض افکار ناکارامد قرار بگیرد چون این طرح واره ها اغلب از دوران کودکی منشاء میگیرند و باعث پردازش اطلاعات نادرست می باشد و در پی این، عملکرد ناکارامدی خواهند داشت.( حسین پور، قیصرزاده ، به نقل از  جاج و لاک،۱۳۹۰).

همان طور که بیان کردیم خودکارامدی بهتر فرد باید از بیرون هم تاثیر بگیرد به عبارت دیگر یک رابطه ۲ طرفه بین فرد و محیط لازم است.در ابتدا فرد با محیطش سازگار می شود.این سازگاری به قابلیت های مهمی نیاز دارد: ۱- قابلیت رمز گذاری. ۲- از طریق پیش بینی. ۳- یادگیری از محیط. ۴- تنظیم رفتار. ۵- قضاوت محیط. (Stajkovic , uthans ,2014)

۱- قابلیت رمز گذاری: تجربه های مشاهده شده جایگزین اطلاعات قبلی می شود و از ان برای هدایت رفتار های بعدی استفاده می شود. ۲- از طریق پیش بینی ، اقدامات خود را اغاز و هدایت می کند: افراد با قابلیت دور اندیشی هدف گذاری کرده  و برای خود یک نقشه عملیاتی طرح  می کنند.این  قابلیت دور اندیشی به صورت الگو برداری ذخیره میشود . ۳- از محیط اطراف خود یاد میگیرد: در واقع می توان گفت افراد از طریق تجارب مستقیم خودشان یاد نمی گیرند بلکه با مشاهده رفتار دیگران نیز این یادگیری رخ می دهد. ۴- رفتار خود را تنظیم می کند (بازخورد به عنوان  تقویت کننده عمل کند.): خود تنطیمی هر فرد را قادر می سازد تا بر افکار و احساسات انگیزش و رفتار خود کنترل داشته باشند.به طور مثال اگر فرد با کارامدی بالا در محیط تنش زایی باشد فشار روانی خود را کاهش می دهند ولی افراد دارای خود کارامدی پایین در کنترل تهدید ها اضطراب بالایی را تجربه   می کنند و عدم خود کارامدی خود را گسترش می دهند . و بسیاری از جنبه های محیطی را پر خطر و تهدید زا می بیند که باعث استرس و فشار روانی فرد می شود. ۵- قضاوت های محیط اطراف: افراد اندیشه و رفتار ها را با استاندارد های از قبل تعیین شده دیگران مقایسه می کنند و بر اساس این مقایسه ادراک خودشان درباره توانایی انجام وظایف را بهبود می بخشند. ( سلیمانی ، هویدا به نقل از شماعی زاده ، ۱۳۹۲(

منابع:

حسین پور ، محمد و قیصرزاده ، نسرین. (۱۳۹۰). بررسی اثر بخشی اموزش پردازش اطلاعات شناختی بر افزایش مولفه های خود کارامدی حرفه ای دانش جویان. مجله یافته های نو در روانشناسی ، (۱۷) ، ۱۲۴ـ ۱۱.

سلیمانی ، عفت ، هویدا ، رضا. (۱۳۹۲). بررسی مفهوم خود کار امدی در نظریه شناخت اجتمایی بندورا. مجله علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، (۶۳)، ۹۶ـ۹۱.

اکبری ، عباس ، باعزت ، فرشته ، عباسی اصل ، رویا ، مهدویه ، مهین. (۱۳۹۶). ارایه مدل علی پیش بینی باور های انگیزشی بر اساس توانایی های فراشناختی با واسطه گری خود کارامدی. مجله فصل نامه مطالعات روانشناسی تربیتی ، (۲۷) ، ۱۰۹ ـ ۸۸.

Putwain, D , Sander,P,Larkin,D.(2013) .Academic self-efficacy in study-related skills and behaviours: Relations with learning-related emotions and academic success, Volume 83, Pages 633–650

Stajkovic , A. & uthans , F. (2014). Social Cognitive Theory and Self .efficacy: Implications for Motivation Theory and Practice,     

, 126_139

سوالات مدرس:

  • 1- مطابق پژوهش (Putwain , Sander,Larkin,2013) حس خود کارامد بودن ، هم از درون فرد و هم از بیرون باید نشات بگیرد، دو عامل که از درون فرد نشات می گیرد را بنویسید.
  • 2- خودکارامدی را از نظر بندورا تعریف کنید.

emotional self-regulation خود تنظیمی هیجانی

تاریخ 6/8/1396   معصومه رنجبر-زهره درودی   

کلاس 8- 10  

هیجان هم جنبه مثبت داردوهم جنبه مخرب .یک هیجان زمانی مخرب است که به سبک نادرستی ابرازشود.به دلیل کارکرد دوگانه هیجانها صحبت ازفرآیندتنظیم به میان می آیدکه طی آن افراد توسط آن هیجانات خودراباتوجه موقعیت های مختلف  تنظیم میکند. باافزایش مهارت های خودتنظیمی هیجانی کیفیت زندگی افزایش میابد.همچنین باافزایش تنظیم هیجان عزت نفس وتعاملات اجتماعی درافراد بهبود میابد.(راستگو،باباخانی،1395)

تنظیم هیجان درطول امتحان دادن میتوانددارای سه بعدفرآیندتمرکزتکلیف،فرآیندهیجان وفرآیندارزیابی شناختی که به کاهش اضطراب امتحان کمک می کندباشد.فرآیندتمرکزتکلیف شامل باخودحرف زدن درطول امتحان است که کمک میکندبرامتحان بیشترازهیجانشان تمرکزکنند.راهبردتمرکزهیجان تمرکزدانش آموزان راازتکلیف به سمت احساسات واندیشه های وابسته به تکلیف سوق میدهد.فرآیندارزیابی شناختی قضاوت دانش آموزان رادرباره ی امتحان وتوانایی هایشان به منظورحل مشکلاتی که درطول امتحان رخ میدهدمیسازد.براین اساس پژوهش گران معتقدندمشکل درتنظیم هیجانی ونقص دربکارگیری راهبردهای مربوط به آن میتواندایجادکننده اضطراب باشد.آموزش تنظیم هیجان میتواند باآگاه کردن فردازهیجانات مثبت ومنفی،پذیرش وابراز به موقع آن ها،نقش مهمی درکاهش علایم جسمانی،اضطراب، افسردگی،واختلال درعملکرداجتماعی داشته باشد.آموزش تنظیم هیجان به دلیل برخوردار بودن ازتکنیک هایی نظیرآگاهی ازهیجانات،پذیرش هیجانات وبازارزیابی وابراز مناسب هیجانات می تواند موجب تعدیل هیجانات مثبت ومنفی وبه دنبال آن تعدیل قضاوت وادراک مثبت ازخویش دردانش آموزان مضطرب شودواین امربه نوبه خودمیتوانددرکاهش نمرات سلامت روان مختل،اضطراب،افسردگی وغیره درآنان موثرومفیدباشد.

آموزش خودتنظیمی هیجانی:1.به علت هاوعلایم اضطراب امتحان اشاره می شود.2.آگاهی،فهم ودرک وپذیرش هیجانات درخصوص اضطراب امتحان(آموزش داده میشود که ازعامل اضطراب زافرارنکندودرشرایط اضطراب آرامش خودراحفظ کند.3.اصلاح هیجانات منفی به احساس بهتر(ازبین بردن افکارمنفی،تنظیم هیجان درطول دوره امتحان که شامل سه بعدفرآیندتمرکزتکلیف،هیجان وارزیابی شناختی است.4.انعطاف پذیری دراستفاده ازشرایط مناسب برای تعدیل شدت ویامدت پاسخ های هیجانی نسبت به حذف هیجانات به طور کلی.5.مواجه شدن با شرایط اضطراری به منظوربه دست آوردن اهداف مهم.6.آگاهی ازرابطه میان افکاراتوماتیک،تفسیرهاورفتارها.7.آگاهی ازپیامدهای اجتناب هیجانی وتجربه های هیجانی یاسرکوب هیجان.(حسن پور،میکائیلی منیع،عیسی زادگان،آدینه وند،وسعادتمند،1393)

کودکان بین 2 تا 6 سالگی در توانایی های هیجانی پیشرفت هایی میکنند که محققان جمعا آن ها را شایستگی هیجانی مینامند.فرزند پروری قویا برشایستگی هیجانی کودکان پیش دبستانی تاثیرداردشایستگی هیجانی به نوبه خود برای روابط موفقیت آمیزبا همسالان وسلامت روانی عمومی حیاتی است.پیشرفت دربازنمایی ذهنی.زبان وخودپنداره به رشد هیجانی دراوایل کودکی کمک میکنند.  درابتداکودکان پیش دبستانی آگاهی هیجانی کسب می کنند درنتیجه بهترمیتوانند درباره احساسات صحبت کنندوبه علایم هیجانی دیگران واکنش مناسب نشان دهند(برک،1396،ص534)

کودکان درسالهای پیش دبستانی به علت ها.پیامدها وعلایم رفتاری هیجان اشاره میکنندوبه مرور زمان آگاهی آن ها دقیق تروپیچیده ترمیشود.کودکان در4تا5 سالگی درباره علت های تعدادی ازهیجان های اصلی قضاوت درست میکنند.مثلا: چون اودلش برای مادرش تنگ شده غمگین است.کودکان پیش دبستانی همچنین میتوانند پیش بینی کنند که وقتی یک همبازی هیجان خاصی را ابراز میکند بعدا چه کاری انجام خواهد داد.کودک4 ساله میداندکه یک کودکک عصبانی ممکن است کسی را کتک بزند.آنها میدانند که تفکر واحساس به هم ربط دارند اینکه وقتی کسی تجربه غم انگیزی رابه یاد می آورداحساس غم میکند.به علاوه آنهاروش های موثری رابرای تسکین دادن احساس های منفی دیگران مانند:بغل کردن برای کاهش دادن غم اکتساب می کنند.درعین حال کودکان پیش دبستانی درتعبیر کردن موقعیت هایی که نشانه های متضادی درمورد این که چگونه یک نفر احساس میکندوجود دارند دچارمشکل میشوند.هرچه والدین هیجانات رابیشتر نام ببرند وآنها رابیشترتوضیح دهند کودکان ازکلمات هیجان بیشتری استفاده میکنند وآگاهی هیجانی خودراپرورش میدهند.زبان نیز به بهبودخودتنظیمی هیجانی کودکان پیش دبستانی کمک میکند.کودکان در3تا4سالگی ازانواع راهبردها برای تنظیم برانگیختگی هیجانی خوددرسطح آرامش بخش تر استفاده میکند.مثلا:آنهامی دانند که بامحدودکردن درون داد حسی(بستن چشم)صحبت کردن باخودشان یاتغیردادن هدف هامیتواننداثرهیجان هاراکاهش دهند.والدینی که ازراهنمایی کلامی استفاده میکنندوراهبردهایی راتوصیه وتوضیح میدهندوکودکان راترغیب می نمایندراهبردهای خودشان رابه وجود آورندتوانایی آنهارادرکنترل استرس نیرومندمیکنند.درمقابل درصورتی که والدین به ندرت ابرازهیجان مثبت کنند .ازاحساسات کودکان غافل شوندوآنهارابی اهمیت بدانندودرکنترل خشم خودشان مشکل داشته باشند<فرزندان آنهادرکنترل هیجان های خوددچار مشکلاتی میشوند(برک،1395،ص535-538)

منابع:

راستگو،ف.،باباخانی،ن.(1395).ارتباط بین خودتنظیمی هیجانی باکیفیت زندگی درنوجوانان وجوانان همزادچندتایی.

ویژه نامه سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی وعلوم تربیتی،18(ویژه نامه)،70-465.

حسن پور،الف.،میکائیلی منیع،ف.،عیسی زادگان،ع.،آدینه وند،ع.،سعادتمند،س.(1393).مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های حافظه وخودتنظیمی هیجانی برکاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهرارومیه سال تحصیلی92-91.

مجله دست آوردهای روان شناختی21(2)،44-19.

برک،لورا.(1396).روان شناسی رشد.مترجم:یحیی سیدمحمدی.تهران:نشرارسباران.

سوالات مدرس:

  • 1- چهار مورد از تکنیک های آموزش تنظیم هیجان را نام ببرید.
  • 2- سه مورد از عواملی که بر رشد هیجانی یا شایستگی هیجانی کودک تاثیر می گذارد را نام ببرید.