مقاله ای درمورد خلق و خو (temperament)

مقاله ای درمورد خلق و خو (temperament)

مقدمه

این بخش خلاصه ای از یک مقاله است که در 2016 انجام شده است.

در این مقاله محققان به دنبال 2 سوال بودند:

 • 1. آیا صفات مرتبط با خلق و خو در مادر و کودک مستقل از احساس شایستگی در فرزندپروری است؟
 • 2. آیا صفات مرتبط با خلق و خو در مادر و کودک در احساس شایستگی در فرزندپروری ترکیب می شوند؟
 • درصورتی که پاسخ سوال دوم مثبت باشد؛ چطور ویژگی های هیجانی کودک و مادر، جامعه پذیری مادر و کودک و فعالیت مادر و کودک در احساس شایستگی در فرزندپروری ترکیب می شوند؟
 • در پژوهش های قبلی ذکر شده در مقاله ارتباطی بین جنسیت کودک و احساس شایستگی در فرزندپروری پیدا نشده اما شواهد کافی برای تایید ارتباط بین جنسیت و خلق و خو تایید شده است.

روش

 • این مقاله بخشی از یک پژوهش بزرگتر درباره خلق وخوی کودک، فرزندپروری مادر و رفتارهای اجتماعی کودک با همسالان است.
 • 107 مادر و کودک (کودکان 20 تا 27 هفته) در این پژوهش از طریق ایمیل یا آنلاین شرکت داشتند.
 •  ابزارها خلق و خوی مادر و کودک،Emotionality‐Activity‐Sociability (EAS)  که از Buss  و  Plomin (1984) است. این ابزار سه  خرده مقیاس جامعه پذیری-فعالیت-هیجان  بود. تعریف این سه خرده مقیاس شامل:
 • Emotionality: تفاوت های فردی در تحریک پذیری یا واکنش افراد به هیجان های ناراحتی، خشم و ترس. هیجانی بودن منفی بالا در کودکی با گریه و نق زدن نشان داده می شود و در بزرگسالی با عصبی بودن و تحریک پذیری هیجانی به طور کلی (تغییرات خلق در مقابل ثبات آن) مطرح می شود.
 • Activity: فعالیت به مصرف بالای انرژی گفته می شود که فرد تکالیف روزانه را با فشار و سریع انجام می دهد.
 • Sociability: گرایش به دنبال افراد دیگر بودن و ترجیج همراهی با دیگران گفته می شود. داشتن شبکه اجتماعی گسترده و به دنبال توجه بودن و توجه به نیازهای اجتماعی شان.
 • بعد ها Buss  و  Plomin خجالتی بودن را نیز اضافه کردند.
 • این مقیاس با نمره گذاری از1 تا 5 از کمترین تا بیشترین و به شکل خودگزارشی بزرگسال است.
 • ابزار دیگر احساس شایستگی در فرزندپروری با مقیاس 1 تا 6کاملا مخالفم تا کاملا موافقم بود (در صورت تمایل برای اطلاعات دقیق تر به اصل مقاله مراجعه کنید).

یافته ها

 • برخی از نتایج این مقاله این طور گزارش شده است:
 • هیجان های منفی مادر و هیجان های منفی کودک با احساس شایستگی کمتر در فرزندپروری ارتباط داشت.
 •  ارتباط منفی کمی بین هیجان منفی کودک و کفایت در فرزندپروری پیدا شد.
 •  وقتی مادرها از لحاظ هیجانی منفی تر بودند آن ها از نقش فرزندپروری خود رضایت کمتری داشتند. مادرهایی که از لحاظ هیجانی خیلی منفی بودند ممکن بود احساس های منفی خود را به فرزند پروری منتقل کنند.

بحث

- پاسخ های هیجانی منفی مادران با فعالیت کودک رابطه مثبت داشت؛ شاید به خاطر این باشد که مثلا کارهای روزمره ای مانند حمام کردن یا لباس پوشاندن برای کودکی که فعالیت او بالاست انرژی بیشتری از والدین می گیرد و لذت کمتری برای والدین دارد.

 -    با این حال فعالیت کودک با علاقه ادراک شده بیشتر فرزندپروری مرتبط بود؛ شاید به این خاطر که وقتی تاثیرات فرزندپروری شان را می بینند، به فرزندپروری علاقه مندتر می شوند.

 • - بین فعالیت مربوط به مادر و احساس شایستگی در فرزندپروری ارتباطی دیده نشد که شاید به خاطر همسانی درونی پایین این زیرمقیاس باشد.
 • - جامعه پذیری کودک با رضایت بیشتردر فرزندپروری رابطه داشت. این یافته ها پیشنهاد می کند که صفاتی مانند گرم بودن و مثبت بودن کودک، یا جامعه پذیری، با ادراک فرزندپروری مثبت  و با رفتارهای فرزندپروری مثبت مرتبط است. شاید چون کودکان اجتماعی، مثبت و گرم ویژگی هایی را دارند که هرروز کارها را لذت بخش می کند یا حداقل سخت نمی کند. مثلا یک کودک اجتماعی ممکن است در خواروبارفروشی مکالمه هایی را درغریبه ها برانگیزاند یا باعث لبخند همسالان در گروه شوند.
 • - فرضیه دوم پژوهش این بوده است که هنگامی که شدت واکنش پذیری هیجانات منفی در هر دوی مادر و کودک بالا است، احساس کفایت به پایین ترین مقدار می رسد. اگرچه هنگامی که شدت واکنش پذیری هیجانی هر دوی مادر و کودک بالا بود، احساس کفایت پایین بود اما وقتی واکنش پذیری هیجانی هر یک از این دو هم به تنهایی بالا بود، مقدار احساس کفایت به طور مشابهی پایین بود که در فرضیه انتظار آن نمی رفت.(Grady & Karraker, 2017)

Grady, J. S., & Karraker, K. (2017). Mother and child temperament as interacting correlates of parenting sense of competence in toddlerhood: Mother and child temperament. Infant and Child Development, 26(4), e1997. https://doi.org/10.1002/icd.1997

هیجان منفی فعالیت کودک فرزند پروری احساس کفایت احساس شایستگی